ساخت اجرای خرپا:برای ساخت خرپا از پروفیل سنگین با ضخامت ۲٫۵برای اجرای پل وتیرریزی استفاده میشود برای پوشش سقف خرپا از ورقهای شیروانی گالوانیزه ورنگی با طرحهای مختلف سینوسی سفال ذوزنقه اردواز پرچین دکرا و…..با عایق حرارتی ورطوبتی پشم شیشه اسفاده میگردد