سر درب طرح سفال :اجرای سر درب با زیرسازی پروفیل ومسقف کردن ان با ورقهای پرچین اردواز .طرح سفال با رنگهای متنوع وبا اجرای قاب دور با نما ولمبه روغنی ورنگی